รอง ผวจ.เปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร

เวลา 10.30 น. วันที่ 19 เม.ย.61 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นาย ศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมเปิดงานการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เรียกกันว่า ศูนย์เรียนรู้ ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง 
    
นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้ ศพก.อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก 4,480  บาทต่อไร่เป็น 3,150 บาทต่อไร่ หรือลดลง  1,330 บาทต่อไร่  ตามเกษตรกรต้นแบบ ของ “ศูนย์เรียนรู้ ศพก.” โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมหลัก จำนวน 7สถานี 
   
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม และบริการการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับกิจกรรม การผลิตของตนเอง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวในวันนี้ มีเกษตรกรจากอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up