เกษตรจังหวัดปทุมธานี เชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมอาชีพด้านการเกษตร

นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยในการประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยว่า โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบท สังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว เกิดแนวทางการพัฒนารูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในชุมชน 9101 ชุมชนละ 200ราย โดยจังหวัดปทุมธานี มีชุมชน 9101 ทั้งหมด 75 ชุมชน 
  
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up