สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมความมั่นคงเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
  
ด้านนายปลื้ม นับถือบุญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการรณรงค์สร้างกระแส ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนหมู่บ้านที่มีปัญหารุนแรง และแก้ไขปัญหาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน เพราะการดำเนินงานของภาครัฐฝ่ายเดียวอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยแก้ไขในทุกมิติ ภาคประชาชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตลอดจนสร้างกระบวนการความคิดในการพึ่งพาตนเอง ดูแลปัญหาในหมู่บ้านชุมชนของตนโดยใช้กลไกของชุมชน ตามแนวทางสันติวิธี เพื่อให้ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ลด ละ เลิก กลับตัวเป็นคนดี คืนสู่สังคม โดยประชาชนในชุมชนร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
   
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมผู้ใช้ยาและสารเสพติด การส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     การวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และการจัดทำแผนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up