เปิดงานฟิวเดย์ ส่งเสริมกระตุ้นเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตอบโจทย์เกษตรกรในฤดูกาลผลิตใหม่

เวลา 10.00น.วันที่ 26 เม.ย. 2561 นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  
 
นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต ให้เกษตรกรได้รับและเข้าถึง การลดความเสี่ยง ในกระบวนการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดจนการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายคือ การลดต้นทุนการผลิต ให้เหมาะสม และสินค้ามีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค  ด้านนายสมเดช  คงกะพันธุ์  เกษตรจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า เป้าหมายลดต้นทุนการผลิตข้าวคือจาก 4,250 บาทต่อไร่  เป็น 3,165 บาทต่อไร่ หรือลดลง 1,085 บาทต่อไร่ตามเกษตรกรต้นแบบ ของ “ศูนย์เรียนรู้ ศพก.” โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมหลัก จำนวน  7  สถานี ประกอบด้วย การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการทำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่  มีเกษตรกรจากอำเภอคลองหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up