สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

เวลา 10.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคา 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศพก. อ.ลำลูกกา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
 
โดยนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อำเภอลำลูกกา เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทาน พื้นที่ดิน เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนา ทำสวน และปลูกพืชผักต่าง ๆ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 108 หมู่บ้าน อาชีพหลักของพี่น้องเกษตรกร ชาวอำเภอลำลูกกา คือการทำนา มีพื้นที่ จำนวน 84,201 ไร่ เกษตรกร 2,283 ราย สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา 

เพื่อเป็นการนำเอาองค์ความรู้ ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการทำนาของตนเอง และทำให้การผลิต ในฤดูกาลใหม่นี้ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้ดี สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up