เปิดงานมหัศจรรย์วิถีไทยยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก ของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2

วันที่ 16 พ.ค.61 ที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก ของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 ( ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ) โดยจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว  นำเสนอบริการการท่องเที่ยว  ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561
 
 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ได้บ่งบอกตัวตนอัตลักษณ์ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวที่นำเสนอองค์ความรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวจากสภาพความเป็นอยู่ของวิถีชุมชน ชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรม พร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก  ในชุมชนที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยังคงเหลือไว้จนถึงปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีชีวิต ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเน้นการสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนภายในและภายนอกจังหวัด นำภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า OTOP ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาเป็นจุดสนใจและใช้เป็นสื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังพื้นที่
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up