จังหวัดตราด ชวนเที่ยวงานของดีเมืองตราด ที่เซียร์ รังสิต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิตตำบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พัฒนาจังหวัดตราดได้จัดงานแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราดโดยได้รับเกียรติจากนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดตราด, นางพรีดา จรยะกุลธาดา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, นางนวมนต์ วัชโรบล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด {มหาชน} และหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จังหวัดตราด ส่วนภายในงานมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 บูธ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของดีเมืองตราดพร้อมจุดถ่ายรูปที่ระลึกที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จัก
  
ด้านนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธี ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
การดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีกระบวนการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์แก่ประชาชนประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ สร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การตลาดและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น
กระบวนงานปลายทางที่จะต่อ
  
ยอดในการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อกล่าวถึงสินค้า OTOP ก็จะพบว่าผลิตภัณฑ์ของ OTOP จังหวัดตราดไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่กระบวนการทางความคิดเสริมสร้างรวมถึงบริการการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน "วิถีคนตราด" ที่มีเสน่ห์ มีจุดเด่น จุดขาย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up