สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต จัดโครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคตประจำปี พ. ศ. 2561

เวลา 09.09 น วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต จัดโครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคตประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศบาลเมืองคูคตประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองคูคต และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต ภายในงานมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
ด้านนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศบาลเมืองคูคต กล่าวว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเทศบาลเมืองคูคตมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ประกาศใช้แล้วนั้น จึงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต จัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาและให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองคูคต และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชาคมเทศบาลเมืองคูคตในครั้งนี้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up