ทหารเดินสายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติแก่นักเรียน รร.บัวแก้วเกสร

วันที่ 21 พ.ค.61 ที่โรงเรียนบัวแก้วเกสร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ มี ร.ต. ยอดรัก เจริญสุข วิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ขุนศึก61 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนหญิงและนักเรียนชายระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย จำนวน 610 คน    
บรรยากาศในการอบรมปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติเป็นการบรรยายของวิทยากรในโครงการจัดชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนคนไทยทุกคน โดยนำประวัติศาสตร์มานำเสนอให้เห็นถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ ให้นำมาสู่ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงสังคมของเราในอดีตเป็นสังคมที่มีความอบอุ่น มีความรักความสามัคคี มีขนบธรรมเนียมประเพณี และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ นอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up