เทศบาลนครรังสิต จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลนครรังสิต จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี โดยมี ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธาน และมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วม
 
โดย ดร.เดชา เปิดเผยว่า จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตามแนวทางที่ชุมชนต้องการ อันจะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจะคิด ทำและปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำกิจกรรมในชุมชน ในฐานะที่ทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทศบาลฯ จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการจัดทำแผน ที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการประสานงานกับชุมชนได้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up