คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน จัดงานแสดงเทศกาล "พิทักษ์สถาบันรู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชียล"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ภาคีทุกภาคส่วน จัดงานแสดงเทศกาล "พิทักษ์สถาบันรู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชียล" 
 
พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีการกระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจาบจ้วงล่วงละเมิดด้วยวิธีการต่างๆเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารในลักษณะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยขาดความเข้าใจในกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ยึดถือสืบต่อกันมายาวนาน ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศ ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ จึงทำการศึกษาหน้าที่และอำนาจในการสอบหาข้อเท็จจริงการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ และยังได้ค้นวิธีหรือมาตรการเพื่อป้องปราบด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือคณาอาจารย์ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต 
 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขยายกลุ่มเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการในรูปแบบของนิทรรศการ "พิทักษ์สถาบันรู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชียล" โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จนไปถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารสถานที่กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up