สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เชิญเที่ยวงาน Halal Food and Goods 2018 อุดหนุนสินค้าดีชายแดนใต้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เชิญเที่ยวงาน Halal Food and Goods 2018 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 29 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 61 อุดหนุนสินค้าดีชายแดนใต้
 
โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีภูมิคุ้มต่อการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สงขลา และ จ.สตูล) มีชาวไทยมุสลิมอาศัยจำนวนมาก และมีศักยภาพในการผลิตสินค้าฮาลาล โดยมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุดิบ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญได้ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จักแก่โลกมุสลิม รวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ
 
การจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลในครั้งนี้  มี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำสินค้ามาวางขายกว่า 100 คูหา ประกอบด้วย กลุ่มอาหารปรุงสด สินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทของใช้ ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยังมีจุดแสดงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up