ร่วมจัดงาน “วันจักรยานโลก World Bicycle Day”

เวลา 09.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. 61 ที่บริเวณหน้าศาลลากลาง จ.ปทุมธานี นายสุรศักดิ์ ชูชาติ รองประธานเครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี(องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ภาคเอกชน) พร้อมตัวแทนนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆกว่า 300 คน นำรถจักรยาน มารวมตัวกันเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกแก่นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รอง ผวจ.ปทุมธานี  เนื่องในโอกาส“วันจักรยานโลก”(World Bicycle Day : WBD) พร้อมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยานปั่นรอบเมืองปทุมธานี
 
นายสุรศักดิ์ ชูชาติ รอง ปธ.เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี(องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ภาคเอกชน) กล่าวว่า ตามที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ(UN)ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจักรยานโลก”(World Bicycle Day : WBD) นับว่าเป็นวันสากลอีกวันหนึ่ง ที่รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ จำนวนเกือบ 200 รัฐ นำไปเฉลิมฉลองให้เห็นความสำคัญเช่นเดียวกับวันสากลอื่นๆ เช่น วันสตรีสากล วันสิ่งแวดล้อมโลก วันเอดส์โลก วันสิทธิมนุษยชนสากล เป็นต้น 
 
ในการนี้ เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ภาคเอกชน) ร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ประกอบด้วย หอการค้า จ.ปทุมธานี สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร  บริษัทประชารัฐสามัคคีปทุมธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) สภาเกษตรกร จ.ปทุมธานี และภาคีเครือข่ายจิตอาสา  9 องค์กรปทุมธานี รวมทั้งชมรมจักรยานต่างๆใน จ.ปทุมธานี จึงได้ร่วมมือกันรวมคนรักการปั่นจักรยาน สนับสนุนปฏิญญาของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ให้ภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น บูรณาการจักรยานสู่ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองปทุมธานี ในด้านการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยนต์ มาใช้การปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน เป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดกิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางจักรยานเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และมีกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้จักรยานอย่างแข็งขันและยั่งยืนต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up