เปิด"โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จังหวัดปทุมธานี (ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด)

ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัด นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ" ปรับปรุงภูมิทัศน์การรักษาความสะอาด"และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดปทุมธานี
 
ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานีประเด็นปทุมธานี "ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด" ให้บรรลุผลสำเร็จใน ปี พ.ศ.2560-2561 โดยให้ส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสถานประกอบการ โรงงาน ภาคประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับพื้นที่สาธารณะประกอบกับวันนี้วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวัน "สิ่งแวดล้อมโลก" ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 
 
โดยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนนทั้งสองฝั่งถนนสายบางนา- บางเตยและถนนสายท่าลานคลองน้ำแล้ง เก็บขยะมูลฝอย กวาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ การเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่รับอนุญาตการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up