มทร.ธัญบุรี เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ

เวลา 10.30 น. วันที่ 5 มิ.ย.61 ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Teacher Training Academy) โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย H.E. SatuSuikkari-Kleven และผู้แทนจาก Finland University และUniversity of Tampere เข้าร่วมในพิธี และมีรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การตอนรับ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
      
ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการยุทธศาสตร์เร่งด่วนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ผู้สอนด้วยรูปแบบการสอนจากภายในประเทศ เช่น การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม  (STEM Education) และต่างประเทศ  ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนซีดีไอโอ (CDIO-based Education) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยได้รับความร่วมมือจาก Temasek Foundation Internationals และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ และ CDIO Worldwide Initiatives มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน การสอนระดับมหาวิทยาลัยฟินแลนด์โมเดล (Finnish University Pedagogy) โดยได้รับความร่วมมือจาก Finland University และ University of Tampere ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจัดอบรมให้แก่คณาจารย์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลและมหาวิทยาลัยที่สนใจอย่างต่อเนื่อง จากอบรมดังกล่าวทำให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตร เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ สร้างความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การจัดตั้ง สถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ  (Smart Teacher Training Academy).
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up