อาชีวะยกระดับผู้เรียนศึกษาเกษตรสู่ Smart Farmer ประเทศไทย 4.0

เวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิ.ย.61 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตร ยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ Smart Farmer ประเทศไทย 4.0 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร และผู้สอนวิชาชีพเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 150 คน ร่วมอบรม ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
          
ส่วน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสอศ.กับสคพ. ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูวิชาชีพเกษตร และผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็น Smart Farmer สามารถพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยคงความเป็นผู้นำด้านการเกษตรได้ พร้อมกับมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การสร้างมาตรฐานและคุณภาพในการทำการเกษตรสมัยใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเกษตรกร พร้อมทั้งเป็นการจุดประกายให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของภาคเกษตร และให้เยาวชนเกิดความสนใจในการก้าวไปเป็น Young Smart Farmer ในอนาคต.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up