จังหวัดปทุมธานี จัดสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันนี้ (6 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ สวนธรรม ศรีปทุม (เดอะไพน์ รีสอร์ท) อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี       นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว ต่อยอดเชิงธุรกิจ สามารถสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพการเกษตร และสร้างโอกาสต่อยอดความสำเร็จในโครงการของรัฐบาล ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
           
สำหรับจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ โดยรับสมัครเกษตรกร ในจังหวัด ทั้ง 75 ชุมชน ชุมชนละ 200 ราย รวม 15,000 ราย มาเข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรการเรียนรู้ โดยแบ่งการอบรมแต่ละชุมชนออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 ราย ใช้เวลาฝึกอบรม รุ่นละ 3 วัน เพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำไปปรับใช้พัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และเกษตรกรในชุมชนจะได้มีรวมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากราชการ ชุมชนละ ไม่เกิน 300,000 บาท
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up