คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ จัดนิทรรศการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม 3 มิติ

วันนี้   8 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล 5 อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย พระเทพรัตนสุธี  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดกิจกรรม 7 ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม 3 มิติ พุทธประวัติ 4.0 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา 200 ห้องเรียนต้นแบบ สู่ 66 โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี สู่ประเทศไทย 4.0 เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งเป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนตามปฏิทินโครงการฯ โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย วัด ประชา รัฐตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5” และขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 กิจกรรมฯ มีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อฝึกนิสัย บัณฑิตนักปราชญ์ผ่านนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้ฯ อาทิ กิจวัตรการเดินอย่างถูกหลักวิชา เพื่อพัฒนานิสัยมีความสุภาพ รู้กาลเทศะ , วิธีการถอดและวางรองเท้า เพื่อพัฒนานิสัยรักความเป็นระเบียบ และมีจิตสาธารณะ , การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู เพื่อพัฒนาจิตสำนึกเรื่องพระคุณครู, การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อพัฒนานิสัยรักความสะอาด, การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อพัฒนานิสัยรักการจัดระเบียบ, การนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิ และการสวดมนต์ เพื่อฝึกสมาธิผ่านการสวดมนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดฉายภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม 3 มิติ พุทธประวัติ 4.0 อีกด้วย  โดยกิจกรรมฯ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 168 แห่ง และห้องเรียนต้นแบบ จำนวน 304 ห้องเรียน ในจังหวัดปทุมธานี  
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up