สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

ณ ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ อ.เมือง จ.ปทุมธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สู่การมีสุขภาพดี ของประชาชน โดยมีนางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดปทุมธานีและสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม
 
นางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหารกล่าวว่าในวันนี้มาให้ความรู้ด้าน ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงในการเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ ต่างๆ ในเนื้อที่ 2 ไร่ โดยเน้นการปลูกผักออแกนิคปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี ส่วนด้าน น.ส.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคผัก ผลไม้อย่างเพียงพอ รณรงค์การสื่อสาร การรับรู้ ลดอัตราของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในวัยเรียน สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัย สร้างต้นแบบแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ ตลอดจนการสร้างให้เกิดนโยบายมาตรการระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภค ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up