อบต.คลองหกเดินหน้าโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นอปท.ต้นแบบ

เวลา 13.00 น. วันที่ 11 มิ.ย.61 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมี ดร.อำพล อาภาธนากร อุปนายกภาคกลาง สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย อาจารย์ธเนศ นะธิศรี ผู้เชี่ยวชาญธนาคารน้ำใต้ดิน นายวิสูตร์ ยังพลขันธ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมโครงการ
   
ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นนวัตกรรมในการกักเก็บน้ำลงใต้ดิน ที่ผ่านมาได้ทดลองตามแนวคิดครั้งแรกที่องการบริหารส่วนตำบลคลองหกและชุมชนซอยสมจินตนาหมู่ 9 ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องในการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากครัวเรือนและน้ำขังจากฝนตกชุก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกเธอเป็นตำบลนำร่องเป็นตำบลต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดปทุมธานี ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และเกิดปัญหาซ้ำซากในชุมชน จึงมีแนวคิดทำเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยใช้หลักการปล่อยน้ำลงใต้ดิน เพื่อเป็นการระบายน้ำลงสู่ใต้ดินในชั้นหินกรวดทราย ก่อนที่จะลงถึงชั้นหินที่อุ้มน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินได้อีก โดยภาพรวมแล้วจึงเรียกว่า ธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งหากประสบผลสำเร็จในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ โดยใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดินมาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว ก็จะมีการขยายผลดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชนต่อๆไปในพื้นที่ตำบลคลองหก รวมจำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up