มทร.เปิดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผศ.ดร สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและแผนงาน  ได้ทำการเปิดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม The 8th innovation Awards 2018 และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี The 7th RMUTT young Talent innovators Award 2018 และพิธีมอบโล่รางวัล

เพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน คิดค้น และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน คิดค้น และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จึงสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมและสนับสนุนทุนเป็นเงินรางวัลสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากผลงานของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up