ครูและนร.1,200คนเดินขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี จำนวน 1,200 คน เดินขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
   
โดยคณะครูและนักเรียนได้ตั้งขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เดินไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อร่วมพลังผู้ปกครอง ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสร้างความยั่งยืน เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีจิตสาธารณะ จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินการจัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงสถานศึกษาให้มีบรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย ไร้สารเสพติด พัฒนาหลักสูตร จัดการแผนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพความพร้อม ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up