ภาครัฐและเอกชนประชุม กรอ.กระตุ้นเศรษฐกิจเน้นภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

เวลา 15.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานี ครั้ง ที่ 1/2561 ในการประชุมมีภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย นายภาค วราธนานันท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี นายยุทธ์ พฤทธิบุญญกุล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางอนงค์นาถ จิรัฏเมธางกูร สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี นายชัยรัตน์ บุญส่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ถนอมลิขิต สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดปทุมธานี นางณรงฤทธ์ มีนาวงค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี พร้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
     
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การลงทุนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีของสมาคมเศรษฐกิจไทย-จีน-ตงเหม็ง การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าจากประเทศจีนเพื่อกระจายไปยังประเทศอาเชียน บนพื้นที่ 300 ไร่ สร้างเสร็จแล้ว 50 ไร่ การผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโครงการระบบรถไฟชานเมือง รองรับจำนวนประชากรและการขยายเมือง การสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนที่ดินพระราชทาน การบริหารจัดการขยะภายในจังหวัด การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดงานสงกรานต์ดรีมเวิลด์เฟสติวัลวิถีไทยจังหวัดปทุมธานี มหกรรมเกษตรแฟร์ของดีโอทอปเมืองปทุมธานี การจัดงานประชุมใหญ่สมาคมสมาพันธุรกิจ การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการกำหนดประเด็นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อและเนื่องโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up