โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเสริมบุญ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา  08.00 น.นางสุดา ไทยเกิด รักษาการผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเสริมบุญ คุณธรรม จริยธรรม  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบางโพธิ์ใน มารับบิณฑบาต มีนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ผู้บริหารเข้าร่วมทำบุญจำนวน 666 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดไปจนสิ้นสุดภาคเรียนประจำปี 2561 คือเดือนมีนาคม 2562 โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมแต่ละเดือน และได้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสุดา ไทยเกิด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี  ยังกล่าวต่ออีกว่า การจัดโครงการตักบาตรเสริมบุญบำรุงศาสนา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
โดยกิจกรรมประกอบด้วย  การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน และการสอบธรรมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่ดี มีสมาธิในการเรียนรู้ และการทำบุญมากๆยังส่งผลบุญให้ตัวเองได้พบแต่ความสุขความเจริญอีกด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up