เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 ของเขต 1 ภาคกลาง (9 จังหวัด)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดยนาย สมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 ของเขต 1 ภาคกลาง (9 จังหวัด)  ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เข้ารับการตรวจประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ และเกษตรกรเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ 
ด้าน นายสมเดช  คงกะพันธุ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้มีการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่ประสบความสำเร็จ เป็นการเผยแพร่ผลงาน และความสำเร็จสู่ชุมชน และใช้เป็นแนวทางขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืชต่อไป โดยแบ่งระดับการคัดเลือกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นเครื่องมือที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกร และยังมีกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบึงคอไห ก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานของภาครัฐ การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ตามความสามารถในการจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up