ผอ. สพป. ปทุมธานี เขต 1 จัดอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม 130 คน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑  นายจำนง สุดาเดช ผู้อำนวยการ สพป. ปทุมธานีเขต 1  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีบุคลากรทางการศึกษามาเข้าร่วมจำนวน 130 คน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การจัดการงบประมาณของสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น เพื่อท้ายที่สุดแล้วจะเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เป็นการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้มีจิตสำนึกและอุปนิสัย "พอเพียง" (Sufficiency Mindset and Behavior) สามารถดำรงตนและดำเนินซีวิต ให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up