สอศ. นัดประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) ลุยผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะรองรับอุตสาหกรรม 4.0

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมและพัฒนายกระดับจัดการอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรม 4.0 

โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,800 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังการนำเสนอทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อนำไปยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 

พลเอก สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นการลงทุนและส่งเสริมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งต้องการทักษะฝีมือกำลังคนจากอาชีวศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งประเทศได้นั้น ย่อมต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาประจำภาคต่างๆ เพื่อสนับสนุนการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ พัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับการมีงานทำ การประชุมวันนี้ จึงสำคัญต่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up