ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดโครงการฝึกอบรม “ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Market Officer : CMO) ประจำจังหวัด”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร. พินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Market Officer : CMO) ประจำจังหวัด” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดปทุมธานี โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปทุมธานี ผู้ประกอบการและผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐเข้าร่วมอบรม  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐโดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิดผลปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยกระดับการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ สามารถให้คำแนะนำการบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดทำแผนการตลาดวิเคราะห์การตลาดพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐจำนวน 2 วันระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม  2561 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up