มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของภาษาไทย ที่คนไทยใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร

เวลา 10.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ที่ห้องประชุม สัตตบงกช โดยมี ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

โดย ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัย รวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง ในการนั้นเอง รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 และโรงเรียนวัดแสงสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจาก พระปลัดนพดล สิริวํโส ในหัวข้อ พลังภาษา พลังปัญญา พัฒนาคุณธรรม และการบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร. สมชัย ศรีนอก ในหัวข้อ เปลี่ยนแปลงหรือแปรเปลี่ยน พลวัตของภาษาไทยในปัจจุบัน อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up