โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จัดแสดงละครเรื่องไกรทอง เนื่องในวันภาษาไทย

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ หมู่ 6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย โดยมีการแสดงละคร เรื่อง ไกรทอง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงการใช้ภาษาไทย โดยแสดงร่วมกับครูในโรงเรียน

สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ร่วมประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง ในการนั้นเอง รัฐบาลไทยจึงประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up