ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เปิดงาน “ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ปีการศึกษา 2561 และมอบของที่ระลึก เกียรติบัตรให้หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 5  อำเภอคลองหลวง รวม 12 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 3 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึ่งการจัดงานวิชาการครั้งนี้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้ง 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการรักษา สืบทอด วัฒนธรรมอันดีงาม       

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 1 แสนบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท ส่วนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ก็ได้สนับสนุนกำลังพลดูแลความเรียบร้อยและการจราจรในครั้งนี้อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up