ค่ายพัฒนาผู้นำยุวชนคนคุณธรรม

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด ค่ายพัฒนาผู้นำยุวชนคนคุณธรรม ขึ้น ที่ ห้องประชุม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โดยมี นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้นำอวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน
   สำหรับ ค่ายพัฒนาผู้นำยุวชนคนคุณธรรม ในครั้งนี้ เป็นการนำตัวแทนนักเรียนระดับประถมในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในพื้นที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก เข้าร่วมโรงเรียนละ 5 คน เพื่อสร้างแกนนำในการ เป็น ยุวชนคนคุณธรรม ต้นแบบ อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำในการทำโครงงานคุณธรรมและเป็นผู้นาในการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม และเป็นแกนนำในการนำนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนผ่านกิจกรรม การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up