เปิด Creative Room

   ณ  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิด Creative Room  ในโครงการ เค-คอนเน็คเต็ด โปรเจ็ค: เค-เวฟ โปรเจ็ค ฟอร์ไทยสคูล 
   ด้วยมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย มีโครงการจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในชื่อ K-CONnected Project : K-wave project for Thai school ในการนี้ทาง หน่วยงานเล็งเห็นว่าโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานีเหมาะสมสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ ห้อง Creative Room จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ผู้เรียนรู้และบุคลากร สามารถใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ การสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up