กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี จัดกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนใกล้เคียง ระดับมัธยมศึกษา จำนวนกว่า 3,000 คน 
   โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ปลูกฝังความเข้าใจอย่างถูกต้องในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ พร้อมร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน โดยแบ่งเป็น 6 ฐานความรู้ได้แก่ 
  1.ฐานปฐมพยาบาล เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR  และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. ฐานขับขี่ปลอดภัย เรียนรู้ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยรถมอเตอร์ไซด์ในสถานศึกษา เพื่อลดอุบัติเหตุจาก 3.ฐานอัคคีภัย เรียนรู้ประเภทของเพลิง เพื่อให้สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง 4. ฐานอุบัติภัยทางถนน เรียนรู้ ขั้นตอนเข้าช่วยเหลือรถมอเตอร์ใซค์ และรถยนต์ ขณะเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ใช้อุปกรณ์การช่วยเหลืออย่างถูกวิธี และวิธีขอความช่วยเหลือขณะเกิดเหตุกับตัวเองหรืออยู่ในเหตุการณ์ 5.ฐานแผ่นดินไหว เรียนรู้สาธารณภัย เมื่อประสบเหตุแผ่นดินไหว สามารถบอกถึงขั้นตอนการอพยพหนีภัย การเข้าพักอาศัยในศูนย์อพยพศูนย์พักพิง  และ 6.ฐานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัย เรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลกู้ภัยแต่ละประเภท และ สามารถบอกถึงลักษณะการใช้งาน ของอุปกรณ์ได้  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์จริง 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up