อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1

   บริษัท ดีดี ซีเคียวริตี้ การ์ด กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1 โดย พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ดีดี กล่าวว่า จากกรณีระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตร รปภ. มีเนื้อหาที่สำคัญ เช่น หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ใช้คำย่อว่า “หลักสูตร รปภ.” มีกรอบแนวคิดในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง หลักนิยมในการฝึกอบรม เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ในหลักสูตรได้กำหนดขอบเขตรายวิชาที่จะต้องเรียน โดยผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และทางบริษัท ดีดี ซีเคียวริตี้ การ์ด กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครสำหรับบริษัท รปภ.ที่จะส่งพนักงาน รปภ.เข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-9591881, 02-9591991 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up