พิธีวางศิฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๖๔

   ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๖๔ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเดิมทีโรงพยาบาลปทุมธานี      เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 408 เตียง บริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงพยาบาลปทุมธานี ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความแออัดของสถานที่ภายในโรงพยาบาล จึงทรงมีพระราชดำริให้ขยายอาคารและพื้นที่การให้บริการ 
   ต่อมาโรงพยาบาลปทุมธานีได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561-2564 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โดยชั้น 18 เป็นห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2564 โดยโรงพยาบาลจะเปิดบริการเพิ่มเป็น 667 เตียง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพการรักษาในสาขาต่าง ๆเช่น พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( CCU ) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) หน่วยเคมีบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาระบบบริการเป็นศูนย์อุบัติเหตุ เครือข่ายระบบส่งต่อทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน พัฒนาให้เป็นศูนย์ส่องกล้องและตรวจรักษาพิเศษ พัฒนาด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan , MRI ที่ทันสมัย 
   ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วย หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) , หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม , หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม , หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด , หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม , หอผู้ป่วยสูติ – นรีเวชกรรม , หอผู้ป่วยพิเศษ , ห้องคลอด , ห้องผ่าตัด 15 ห้อง , รังสีวินิจฉัย และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up