เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการขยะชุมชน

   วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ณ เดอะ    เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท โดยมีนายไพบูลย์ ช่างเกตุ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน  ภายในงาน นางฉลวย กาเหว่านาค ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งแม่น้ำในหมู่บ้านชุมชน 
   นายไพบูลย์ ช่างเกตุ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันปัญหาจัดการขยะค่อนข้างเยอะ จึงต้องอาศัย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จำนวน 10 รุ่น 60 ตำบล มารับความรู้ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำความรู้ไปแนะนำให้กับคนในชุมชนทราบและร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลิกหรือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม สร้างความตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติกและกล่องโฟม ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการจัดการขยะพลาสติกและกล่องโฟม เป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้กับลูกหลาน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up